Đăng kí tài khoản

  • Điền email, mật khẩu.

  • Bấm "Gửi OTP" để hệ thống gửi OTP xác nhận vào email.

  • Nhập OTP nhận được từ hệ thống và bấm "Đăng ký".

Last updated