Tạo dự án mới

Dự án (Project) là không gian bao trọn bộ giải pháp của bạn: kết nối thiết bị thực, mô hình tổ chức cho người dùng, quản lý hành động sự kiện, hiển thị Dashboard, xây dựng ứng dụng điện thoại, tính cước phí,... Chỉ có người dùng AdminUser đăng ký tài khoản trực tiếp trên Platform có quyền quản lý dự án.

Sau khi đăng nhập - Chọn Platform IoT

  • Chọn Trải nghiệm ngay để vào màn quản lí dự án

Tạo Dự án mới

Sau khi vào màn quản lí dự án vào Tạo mới dự án để lập dự án mới.

Last updated