Thuộc tính

Tổng quan

 • Thuộc tính (Attributes) cung cấp khả năng gán thuộc tính tùy chỉnh cho các thực thể ảo (Tổ chức, Nhóm, Người dùng, Thiết bị) và quản lý các thuộc tính này. Các thuộc tính đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và có thể được sử dụng để hiển thị dữ liệu và xử lý dữ liệu.

 • Thuộc tính được chia làm 2 loại:

  • Không lưu lịch sử: Chỉ xem được giá trị được cập nhật gần nhất.

  • Lưu lịch sử: Các giá trị sẽ được đánh dấu mốc thời gian, có thể truy xuất các giá trị của thuộc tính theo khoảng thời gian để hiển thị trên Dashboard.

 • Giá trị của thuộc tính có các kiểu sau:

  • String (VD: "Viettel", "Innoway")

  • Boolean (VD: true/false)

  • Long (VD: 100000)

  • Double (VD: 3,14)

  • JSON (VD: {msg: "Hello"})

Tạo thuộc tính

 • Từ tab Cloud chọn Quản lí tổ chức -> Thiết bị -> Chọn một thiết bị -> Xem chi tiết (tương tự đối với Tổ chức, Nhóm, Người dùng).

 • Nhập tên Thuộc tính, chọn loại giá trị, nhập giá trị mặc định, chọn có lưu lịch sử không.

 • Click nút ✓ để lưu thuộc tính.

Xóa thuộc tính

Chọn thuộc tính muốn xóa -> Chọn "Xóa thuộc tính".

Last updated