Innoway
Search
K

Mẫu thiết bị

Tổng quan

Mẫu thiết bị (templates) là một tập hợp các thuộc tính và hành vi mô tả một loại thiết bị cụ thể. Mẫu thiết bị cho phép người dùng dễ dàng tạo và quản lý các loại thiết bị khác nhau một cách hiệu quả và có tổ chức. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và dễ dàng mở rộng hệ thống IoT của bạn trên Innoway.

Tạo mẫu thiết bị

Từ tab Đám mây-> Mẫu thiết bị -> click "+" để tạo mới mẫu thiết bị.
Giao diện quản lý mẫu thiết bị
Tạo mới mẫu thiết bị
Trong giao diện tạo mới mẫu thiết bị bao gồm các trường thông tin bao gồm :
  • Tên mẫu thiết bị : là tên mà người dùng muốn đặt cho mẫu thiết bị mới, tên của mẫu thiết bị mới không thể trùng với tên của các mẫu thiết bị đã có trước đó
  • Thông tin thuộc tính : Các thông tin cơ bản của một thuộc tính
    • Tên thuộc tính : là tên mà người dùng muốn đặt cho thuộc tính mới
    • Loại giá trị : định nghĩa kiểu giá trị của thuộc tính mới
    • Giá trị mặc định : là giá trị ban đầu ngay sau khi tạo mới của thuộc tính, giá trị này phải có kiểu tương ứng với loại giá trị đã chọn bên trên
Click ✓ để tạo mới bảng điều khiển.
Thêm thuộc tính cho mẫu thiết bị
Trong giao diện tạo mới mẫu thiết bị, click "+" để tạo thêm các thuộc tính mới cho mẫu thiết bị.
Click ✓ để tạo mới mẫu thiết bị.
Tạo mẫu thiết bị thành công

Sửa mẫu thiết bị

Chọn mẫu thiết bị muốn sửa -> Chọn "Sửa mẫu TB".
Click ✓ để lưu lại các thay đổi.
Giao diện quản lý mẫu thiết bị
Sửa mẫu thiết bị
Sửa mẫu thiết bị

Xóa mẫu thiết bị

Chọn mẫu thiết bị muốn xóa -> Chọn "Xóa mẫu TB".
Click ✓ để xác nhận xóa mẫu thiết bị.
Giao diện quản lý mẫu thiết bị
Xóa mẫu thiết bị
Xác nhận xóa mẫu thiết bị