MQTT

Adapter với giao thức MQTT cho phép kết nối với broker MQTT bên ngoài hoặc của Innoway, subscribe và nhận bản tin từ các broker đó và đưa vào luồng xử lí của thingnghiệp vụ gắn vào adapter. Từ đó khách hàng có thể trực tiếp sử dụng nền tảng Innoway mà không cần cập nhật firmware thiết bị. Các bản tin gửi lên broker hiện tại sẽ được đóng gói dưới dạng string theo kiểu dữ liệu người dùng chọn (json/hex/text) và chuyển tiếp và được xử lí trên nền tảng Innoway.

Bắt đầu sử dụng

1.1. Điền thông tin broker

 • Từ trang dự án -> Chọn Đám mây -> Adapter -> Click "+" để tạo adapter.

 • Ngoài các trường tên, giao thức, định dạng bản tin tương tự như adapter TCP, UDP, adapter MQTT còn có các trường như địa chỉ broker, tài khoản, mật khẩu và topic.

Nếu muốn kết nối tới MQTT broker của Innoway thì cần mật khẩu là Token của người dùng. Để lấy Device Token, chọn email trên cùng góc phải, chọn Copy token thiết bị.

MQTT Broker có thể giới hạn topic mà người dùng có thể subscribe, ví dụ như broker của Innoway không cho phép người dùng subscribe wildcard với topic với định dạng messages/{subtopic}.

1.2. Tạo thing

 • Chuyển sang tab Thing trong màn tạo adapter, có thể chọn thing có sẵn hoặc tạo thing mới.

 • Điền tên Thing, chọn Base template (nếu có), nhấn ✓ để hoàn tạo thing.

 • Chọn thing vừa tạo để gắn vào adapter.

1.3. Tạo service

 • Sau khi chọn thing, chuyển sang tab service để tạo hoặc chọn service mới.

 • Đoạn code dưới đây thực hiện tác vụ cơ bản của MQTT Adapter: Lấy thông tin topic bản tin đến và publish bản tin tới một topic khác.

let metadata = JSON.parse(entityInfo) 
let topic = metadata.topic
let msgs = {
 msg: 'hello ' + topic
}
await Adapter().SendMqttResponse({
 topic: 'adapter/response', 
 message: JSON.stringify(msgs)
}); 
return msg;

Các SDK thực thi các nghiệp vụ liên quan đến thiết bị, thuộc tính, adapter,... có thể tham khảo tại Tài liệu SDK.

 • Nhấn để hoàn tạo service.

 • Chọn service vừa tạo, nhấn để lưu adapter.

1.4. Thử nghiệm với MQTT Explorer

Last updated