Quản lí Thing

Tổng quan

Thing

Thing là khái niệm đại diện cho các thiết bị thực, sản phẩm, con người, hệ thống hay các quy trình mà trong đó có thể được mô tả qua các thuộc tính và logic nghiệp vụ. Mỗi Thing có thể được tạo ra trên nền một Thing Template (inheritance). Người dùng sẽ cần phải tạo một Thing Template để mô tả đặc điểm của Thing rồi tạo Thing như một instance thực tế của Thing Template. Cách làm này sẽ tận dụng được tính kế thừa trong mô hình và làm giảm thời gian và công sức bảo trì và nâng cấp tính năng của giải pháp.

Thing Template

Thing Template cung cấp các chức năng nghiệp vụ (service) cho Thing.

Tạo Thing

  • Từ màn quản lí nghiệp vụ, chọn tab Thing và tiến hành tạo thing.

Sửa thing

Last updated