Tổ chức

Tổng quan

  • Tổ chức (Organization): là một thực thể ảo như là một Workspace con chứa tất cả các thành phần khác và có thể có nhiều cấp độ, thành phần khác như Nhóm, Người dùng, Thiết bị, Sự kiện, Vai trò, Thuộc tính.

  • Mỗi tổ chức có một ID duy nhất để định danh.

Tạo tổ chức

  • Chọn tab Cloud -> Quản lí tổ chức -> Tổ chức, click nút "+" để tạo mới tổ chức.

  • Nhập tên, chọn tổ chức trực thuộc, và điền mô tả.

  • Click nút ✓ để lưu tổ chức.

Sửa tổ chức

  • Chọn tổ chức muốn sửa -> Chọn "Sửa tổ chức".

  • Sửa thông tin tên, chọn tổ chức trực thuộc, và mô tả.

  • Click nút ✓ để lưu thay đổi.

Xóa tổ chức

Chọn tổ chức muốn xóa -> Chọn "Xóa tổ chức".

Last updated