Quản lí nghiệp vụ (Service)

Tương tự như phương thức trong lập trình hướng đối tượng, Thing Service là các hàm thực thi nghiệp vụ của Thing. Mỗi Thing có thể có một hoặc nhiều service được định nghĩa từ Thing Shape hoặc Thing Template mà nó kế thừa. Service có thể được thực thi thông qua lời gọi RestAPI từ web/app hoặc thông qua các module khác trong hệ thống.

Service được người dùng viết bằng JavaScript khi định nghĩa logic của nghiệp vụ; người dùng hoàn toàn có thể xem và chỉnh sửa thông tin service trong project của mình.

Tạo nghiệp vụ

 • Tại màn quản lí nghiệp vụ, click chọn vào thing để xem danh sách các nghiệp vụ.

 • Thực hiện tạo nghiệp vụ.

 • Ta có các kiểu dữ liệu cho biến đầu vào và kết quả đầu ra của nghiệp vụ như sau:

  • JSON

  • String

  • Integer 32

  • Integer 64

  • Float 32

  • Float 64

 • Sau khi lưu nghiệp vụ người dùng có thể thực thi nghiệp vụ sau khi nhập giá trị cho các biến đầu vào

Kiểu dữ liệu trả về của code JavaScript và kiểu dữ liệu của service phải giống nhau. Như ví dụ trên khai báo kiểu dữ liệu của service và kiểu dữ liệu trả về của code JavaScript đều là string.

Các SDK thực thi các nghiệp vụ liên quan đến thiết bị, thuộc tính, adapter có thể tham khảo tại Tài liệu SDK.

Khi bật Debug Mode, các SDK liên quan đến thiết bị, thuộc tính sẽ không tác động trực tiếp vào môi trường hệ thống

Sửa nghiệp vụ

 • Tại màn quản lí nghiệp vụ, click chọn vào thing để xem danh sách các nghiệp vụ.

 • Chọn nghiệp vụ cần sửa, chọn sửa nghiệp vụ.

Tab lịch sử bản tin hiển thị các bản lưu biến đầu vào và kết quả đầu ra mỗi lần nghiệp vụ được thực thi

Last updated