Custom Adapter

Custom Adapter là tính năng cho phép người dùng tự tạo cổng tiếp nhận bản tin theo giao thức kết nối và định dạng bản tin của thiết bị.

Khi bản tin đến từ thiết bị đến cổng của adapter đã tạo sẵn, bản tin sẽ được chuyển sang dạng string theo định dạng bản tin của adapter. Sau đó bản tin cùng với các thông tin metadata sẽ được xử lí qua luồng nghiệp vụ gắn với thing ảo được khai báo khi tạo adapter.

Hiện tại adapter hỗ trợ các giao thức phổ biến như MQTT, TCP và UDP và các định dạng bản tin như HEX, JSON, TEXT.

Để xem thêm về các cách kết nối thiết bị lên nền tảng Innoway, vui lòng xem Hướng dẫn kết nối thiết bị

Tạo adapter

Mỗi tài khoản người dùng được phép tạo tối đa 3 adapter.

Vào Đám mây -> Adapter tạo mới adapter:

  • Tab Protocol nhập tên adapter, giao thức (TCP/UDP/MQTT) và định dạng bản tin của thiết bị (JSON/HEX/TEXT).

  • Chuyển qua tab Thing chọn thing ảo đã có hoặc tạo mới.

  • Chuyển qua tab Service chọn nghiệp vụ đã tạo hoặc tạo mới nghiệp vụ.

Nghiệp vụ gắn với adapter có 3 biến đầu vào mặc định là: payload (kiểu string), entityInfo (kiểu string) và msg (kiểu string). Nếu tạo mới nghiệp vụ trong khi tạo adapter thì mặc định sẽ có 3 biến này.

payload là bản tin tới cổng của adapter được chuyển đổi sang dạng string.

entityInfo là json string chứa các trường thông tin có bản như id của thiết bị (entity_id), id của dự án (project_id),...

msg là json string chứa các trường thông tin của bản tin mà người dùng đã khai báo khi tạo adapter

Tạo mẫu bản tin

Với các định dạng bản tin kiểu HEX và TEXT, Innoway cho phép người dùng khai báo trước mẫu bản tin với thông tin trường (tên trường, byte bắt đầu, độ dài). Khi có bản tin tới Adapter, bản tin sẽ được tách ra theo đúng các trường đã khai báo.

Tiếp theo

Khám phá các hướng dẫn liên quan đến các giao thức cụ thể:

Last updated