Nhóm

Tổng quan

  • Nhóm (Group): là một thực thể ảo giúp gom nhóm các thực thể cùng loại như: Người dùng, Thiết bị, Sự kiện, Vai trò.

  • Mỗi nhóm có một ID duy nhất để định danh.

Tạo nhóm

  • Chọn tab Cloud -> Quản lí tổ chức -> Nhóm, click nút "+" để tạo mới nhóm.

  • Nhập tên, chọn kiểu nhóm, tổ chức.

  • Click nút ✓ để lưu nhóm.

Xóa nhóm

Chọn tổ chức muốn xóa -> Chọn "Xóa nhóm".

Last updated