API

Innoway hỗ trợ các giao thức sau để kết nối thiết bị:

Xem tài liệu cụ thể về giao thức để biết thêm chi tiết.

Last updated