Innoway
Search
K

Vai trò

Tổng quan

Có chức hỗ trợ người dùng nền tảng(tenant) cấu hình, thiết lập những hành động, thao tác mà khách hàng(end-user) của họ có thể thực thi đối với mỗi tài nguyên của người thuê.

Có hai loại vai trò là vai trò chung (generic-role) và vai trò nhóm (group-role)

Vai trò chung (generic-role)

Với vai trò chung, người dùng có thể cung cấp cho một hoặc nhiều khách hàng của họ quyền thao tác (vd: Xem, tạo, ..) đối với tất cả các thực thể (vd: thiết bị, sự kiện, ..) thuộc quyền sở hữu.

Tạo mới vai trò:

 1. 1.
  Từ màn Vai trò, tiến hành tạo vai trò bằng nút
  chọn loại vai trò Generic.
 2. 2.
  Nhập tên vai trò.
 3. 3.
  Thêm chính sách bằng nút
  nhập thêm chính sách, chọn loại những tài nguyên muốn khách hàng (end-user) có quyền thao tác.
 4. 4.
  Chọn những hành động muốn khách hàng có thể thao tác.
 5. 5.
  Lưu vai trò.
Sau đó có thể gán vai trò cho khách hàng (xem hướng dẫn tại đây)
Tạo mới vai trò 1

Sửa vai trò

 1. 1.
  Từ màn vai trò, xác định vai trò muốn chỉnh sửa, ở cột thao tác chọn
  sau đó chọn sửa vai trò trong danh sách thao tác.
 2. 2.
  Có thể sửa tên vai trò, thêm, xóa chính sách, chỉnh sửa tên, tài nguyên, hành động của chính sách.
 3. 3.
  Lưu thay đổi vai trò.
Cập nhật vai trò

Xóa vai trò

 1. 1.
  Từ màn vai trò, xác định vai trò muốn chỉnh sửa, ở cột thao tác chọn
  sau đó chọn xóa vai trò trong danh sách thao tác.
 2. 2.
  Xác nhận xóa vai trò.
Xóa vai trò

Vai trò nhóm (group-role)

Với vai trò nhóm, người dùng có thể cung cấp cho một hoặc nhiều khách hàng của họ quyền thao tác (vd: Xem, tạo, ..) đối với các thực thể (vd: thiết bị, sự kiện, ..) thuộc một nhóm cụ thể.

Tạo mới vai trò:

 1. 1.
  Từ màn Vai trò, tiến hành tạo vai trò bằng nút
  chọn loại vai trò Group.
 2. 2.
  Nhập tên vai trò.
 3. 3.
  Thêm chính sách bằng nút
  nhập thêm chính sách, chọn nhóm thực thể muốn khách hàng (end-user) có quyền thao tác.
 4. 4.
  Chọn những hành động muốn khách hàng có thể thao tác.
 5. 5.
  Lưu vai trò.
Tạo mới vai trò 2

Sửa vai trò

 • Từ màn vai trò, xác định vai trò muốn chỉnh sửa, ở cột thao tác chọn
  sau đó chọn sửa vai trò trong danh sách thao tác.
 • Có thể sửa tên vai trò, thêm, xóa chính sách, chỉnh sửa tên, tài nguyên, hành động của chính sách.
 • Lưu thay đổi vai trò.
Cập nhật vai trò 2

Xóa vai trò

Làm theo các bước như xóa vai trò chung