Vai trò

Tổng quan

Có chức hỗ trợ người dùng nền tảng(tenant) cấu hình, thiết lập những hành động, thao tác mà khách hàng(end-user) của họ có thể thực thi đối với mỗi tài nguyên của người thuê.

Có hai loại vai trò là vai trò chung (generic-role) và vai trò nhóm (group-role)

Vai trò chung (generic-role)

Với vai trò chung, người dùng có thể cung cấp cho một hoặc nhiều khách hàng của họ quyền thao tác (vd: Xem, tạo, ..) đối với tất cả các thực thể (vd: thiết bị, sự kiện, ..) thuộc quyền sở hữu.

Tạo mới vai trò:

 1. Nhập tên vai trò.

 2. Chọn những hành động muốn khách hàng có thể thao tác.

 3. Lưu vai trò.

Sau đó có thể gán vai trò cho khách hàng (xem hướng dẫn tại đây)

Sửa vai trò

 1. Có thể sửa tên vai trò, thêm, xóa chính sách, chỉnh sửa tên, tài nguyên, hành động của chính sách.

 2. Lưu thay đổi vai trò.

Xóa vai trò

 1. Xác nhận xóa vai trò.

Vai trò nhóm (group-role)

Với vai trò nhóm, người dùng có thể cung cấp cho một hoặc nhiều khách hàng của họ quyền thao tác (vd: Xem, tạo, ..) đối với các thực thể (vd: thiết bị, sự kiện, ..) thuộc một nhóm cụ thể.

Tạo mới vai trò:

 1. Nhập tên vai trò.

 2. Chọn những hành động muốn khách hàng có thể thao tác.

 3. Lưu vai trò.

Sửa vai trò

 • Có thể sửa tên vai trò, thêm, xóa chính sách, chỉnh sửa tên, tài nguyên, hành động của chính sách.

 • Lưu thay đổi vai trò.

Xóa vai trò

Làm theo các bước như xóa vai trò chung

Last updated