Bảng điều khiển

Tổng quan

 • Bảng điều khiển là nơi mà tại đó toàn bộ thông tin được mã hóa và hiển thị dưới dạng biểu đồ, số liệu và hình ảnh. Dựa trên kết quả hiển thị trên bảng điều khiển, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi, nắm bắt và quản lý một cách tổng quan những dữ liệu quan trọng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

Tạo bảng điều khiển

Từ tab Đám mây-> Bảng điều khiển-> click "+" để tạo mới bảng điều khiển.

Trong giao diện tạo mới bảng điều khiển bao gồm các trường thông tin bao gồm :

 • Tên bảng điều khiển : Là tên mà người dùng muốn đặt cho bảng điều khiển mới, tên của bảng điều khiển mới có thể trùng với tên của các bảng điều khiển đã có trước đó

 • Mô tả : Là mô tả bao quát về bảng điều khiển

Click ✓ để tạo mới bảng điều khiển.

Tạo biểu đồ cho bảng điều khiển

Từ giao diện quản lý bảng điều khiển-> click vào tên của bảng điều khiển-> click Sửa bảng điều khiển-> click Tạo biểu đồ -> Chọn loại biểu đồ mong muốn

Có 8 kiểu biểu đồ bảng điều khiển mà người dùng có thể lựa chọn :

 • Biểu đồ đường

 • Biểu đồ tròn

 • Biểu đồ cột

 • Dữ liệu

 • Bảng dữ liệu

 • Đồng hồ đo

 • Bản đồ

 • Điều khiển

Biểu đồ đường

 • Biểu đồ đường là loại biểu đồ được biểu diễn bằng một đường nối từ giá này đến giá trị tiếp theo, cho thấy sự biến động giá trị của thuộc tính một cách tổng quan trong một khoảng thời gian xác định.

Từ giao diện Tạo biểu đồ cho bảng điều khiển, chọn Biểu đồ đường để tạo mới một biểu đồ đường

Một giao diện mới hiển thị với các trường thông tin cần thiết để tạo biểu đồ đường bao gồm :

 • Hiển thị

  1. Tên biểu đồ : Là tên mà người dùng đặt cho biểu đồ đường

  2. Trực thuộc tổ chức : Bao gồm các tổ chức mà người dùng đã tạo trong phần Quản lí tổ chức

  3. Thiết bị : Bao gồm các thiết bị có sẵn trong tổ chức người dùng đã chọn ở trên

 • Dữ liệu

  1. Thuộc tính : Bao gồm các thuộc tính có trong thiết bị

  2. Nhãn :

  3. Màu sắc : Màu sắc của đường nối các giá trị trong biểu đồ đường

  4. Đơn vị : Đơn vị tương ứng với thuộc tính được chọn

 • Cài đặt biểu đồ :

  1. Loại biểu đồ : Bao bồm 2 loại Realtime và History. Với loại biểu đồ Realtime biểu đồ sẽ được update liên tục khi có sự thay đổi của giá trị thuộc tính. Với loại biểu đồ History dữ liệu hiển thị là toàn bộ sự thay đổi của giá trị thuộc tính trong một khoảng thời gian.

  2. Thời điểm bắt đầu : Thời điểm dữ liệu bắt đầu được lấy để hiển thị lên biểu đồ đường.

  3. Thời điểm kết thúc : Thời điểm dữ liệu cuối cùng được lấy để hiển thị lên biểu đồ đường. Đối với loại biểu đồ Realtime thời điểm kết thúc không cần thiết lập

  4. Khoảng thời gian : Độ phân giải của thời gian trên thục thời gian của biểu đồ

  5. Tổng hợp dữ liệu : Thông tin được tổng hợp dựa trên các dự liệu của biểu đồ

Click ✓ để tạo mới biểu đồ đường.

Click ✓ Xác nhận để lưu lại biểu đồ.

Biểu đồ tròn

 • Biểu đồ tròn là loại biểu đồ thống kê hình tròn được chia thành các phần để minh họa tỷ lệ số. Trong biểu đồ hình tròn, độ dài cung của mỗi lát tỷ lệ với số lượng mà nó đại diện.

Từ giao diện Tạo biểu đồ cho bảng điều khiển, chọn Biểu đồ tròn để tạo mới một biểu đồ tròn

Một giao diện mới hiển thị với các trường thông tin cần thiết để tạo biểu đồ tròn bao gồm :

 • Thực hiện điền vào các trường thông tin tương tự như đối với Biểu đồ đường

Click ✓ để tạo mới biểu đồ tròn.

Click ✓ Xác nhận để lưu lại biểu đồ.

Biểu đồ cột

 • Biểu đồ cột là loại biểu đồ so sánh các giá trị khác nhau, với các cột dài hơn đại diện cho số lớn hơn. Biểu đồ cột còn được gọi là đồ thị cột. Người dùng có thể tạo biểu đồ cột ngang hoặc biểu đồ cột dọc. Sử dụng biểu đồ cột khi muốn thể hiện sự tương quan như kích thước hoặc giá trị của các thuộc tính.

Từ giao diện Tạo biểu đồ cho bảng điều khiển, chọn Biểu đồ cột để tạo mới một biểu đồ cột

Một giao diện mới hiển thị với các trường thông tin cần thiết để tạo biểu đồ cột bao gồm :

 • Thực hiện điền vào các trường thông tin tương tự như đối với Biểu đồ đường

Click ✓ để tạo mới biểu đồ cột.

Click ✓ Xác nhận để lưu lại biểu đồ.

Dữ liệu

 • Dữ liệu là một khung hiển thị giá trị mới nhất của một thuộc tính

Từ giao diện Tạo biểu đồ cho bảng điều khiển, chọn Dữ liệu để tạo mới một biểu đồ dữ liệu

Một giao diện mới hiển thị với các trường thông tin cần thiết để tạo biểu đồ dữ liệu bao gồm :

 • Thực hiện điền vào các trường thông tin tương tự như đối với Biểu đồ đường

Click ✓ để tạo mới biểu đồ dữ liệu.

Click ✓ Xác nhận để lưu lại biểu đồ.

Bảng dữ liệu

 • Bảng dữ liệu là một bảng hiển thị giá trị mới nhất và lịch sử thay đổi của một hoặc nhiều thuộc tính

Từ giao diện Tạo biểu đồ cho bảng điều khiển, chọn Bảng dữ liệu để tạo mới một bảng dữ liệu

Một giao diện mới hiển thị với các trường thông tin cần thiết để tạo bảng dữ liệu bao gồm :

 • Thực hiện điền vào các trường thông tin tương tự như đối với Biểu đồ đường

Click ✓ để tạo mới bảng dữ liệu.

Click ✓ Xác nhận để lưu lại bảng.

Đồng hồ đo

 • Đồng hồ đo là khung hiển thị giá trị mới nhất của một thuộc tính dưới dạng đồng hồ, phù hợp cho các thuộc tính như vận tốc, công suất, ...

Từ giao diện Tạo biểu đồ cho bảng điều khiển, chọn Đồng hồ đo để tạo mới một đồng hồ đo

Một giao diện mới hiển thị với các trường thông tin cần thiết để tạo đồng hồ đo bao gồm :

 • Thực hiện điền vào các trường thông tin tương tự như đối với Biểu đồ đường

Click ✓ để tạo mới đồng hồ đo.

Click ✓ Xác nhận để lưu lại đồng hồ đo.

Bản đồ

 • Bản đồ là nơi hiển thị các vị trí địa lý theo tạo độ, với dữ liệu vị trí được cung cấp từ các thuộc tính của thiết bị.

Từ giao diện Tạo biểu đồ cho bảng điều khiển, chọn Bản đồ để tạo mới một bản đồ

Một giao diện mới hiển thị với các trường thông tin cần thiết để tạo bản đồ bao gồm :

 • Thực hiện điền vào các trường thông tin tương tự như đối với Biểu đồ đường

Đối với Bản đồ, yêu cầu bắt buộc với 2 thuộc tính đầu vào là :

 • lat (latitude)

 • long (longitude)

Click ✓ để tạo mới bản đồ.

Click ✓ Xác nhận để lưu lại bản đồ.

Điều khiển

 • Điều khiển là giao diện nút nhấn giúp người dùng thực hiện nhanh một nghiệp vụ

Từ giao diện Tạo biểu đồ cho bảng điều khiển, chọn Điều khiển đo để tạo mới một điều khiển

Một giao diện mới hiển thị với các trường thông tin cần thiết để tạo điều khiển bao gồm :

 • Hiển thị

  1. Tên biểu đồ : Là tên mà người dùng muốn đặt cho bản đồ

  2. Thing : Bao gồm các Thing người dùng đã tạo sẵn trong phần quản lý nghiệp vụ

  3. Nghiệp vụ : Bao gồm các nghiệp vụ trong Thing đã được chọn ở trên

Click ✓ để tạo mới điều khiển.

Click ✓ Xác nhận để lưu lại điều khiển.

Xóa bảng điều khiển

Từ tab Cloud -> bảng điều khiển-> Chọn bảng điều khiển cần xóa -> Click chọn "Xóa DB".

Click ✓ để xóa bảng điều khiển.

Last updated