Adapter

SendTCPResponse

Gửi bản tin phản hồi tới thiết bị đã kết nối tới adapter TCP, bản tin sẽ được convert sang định dạng bản tin của adapter (Hex/Json/Text) (không thể gọi trực tiếp trong màn Code Editor)

Adapter().SendTCPResponse({message: string})

Sau khi gửi response với entityId truyền vào, thì từ những bản tin tiếp theo, thông tin này sẽ là giá trị của trường "entity_id" trong entityInfo.

Ví dụ
await Adapter().SendTCPResponse({
  message:"{\"message\":\"Hello\"}"
})

SendMqttResponse

Gửi bản tin tới topic của broker mà adapter MQTT đang kết nối, bản tin sẽ được convert sang định dạng bản tin của adapter (Hex/Json/Text) (không thể gọi trực tiếp trong màn Code Editor)

Adapter().SendMqttResponse({topic: string, message: string})
Ví dụ
await Adapter().SendMqttResponse({
  topic: "adapter/response", 
  message: "{\"message\":\"Hello\"}"
})

SendUDPResponse

Gửi bản tin phản hồi tới thiết bị đã kết nối tới adapter UDP, bản tin sẽ được convert sang định dạng bản tin của adapter (Hex/Json/Text)

Adapter().SendUDPResponse({message: string})
Ví dụ
await Adapter().SendUDPResponse({
  message:"{\"message\":\"Hello\"}"
})

SendToAdapterTcp

Gửi bản tin phản hồi tới thiết bị đã kết nối tới adapter TCP, bản tin sẽ được convert sang định dạng bản tin của adapter (Hex/Json/Text). Điều kiện cần: Trong luồng xử lí bản tin trước đó đã sử dụng hàm IdentifyInfo, IdentifyInfoByKey, IdentifyInfoByKeyWithAd hoặc CreateDevice (có thể gọi trực tiếp trong màn Code Editor)

Adapter().SendToAdapterTcp({adapterId: string, entityId: string, message: string})
Phiên bản cũ
await Adapter().SendToAdapterTcp({
  adapterId: "1e6d8794-7ecb-11ee-b962-0242ac120002",
  entityId: "cd06e0ff-1ea6-4b2d-a5a3-59c1f3caa21a", 
  message:"{\"message\":\"Hello\"}",
})
Phiên bản mới
let res = await Adapter().SendToAdapterTcp({
  adapterId: "1e6d8794-7ecb-11ee-b962-0242ac120002",
  entityId: "cd06e0ff-1ea6-4b2d-a5a3-59c1f3caa21a", 
  message:"{\"message\":\"Hello\"}",
})
if (res.success){
 // Gửi thành công
}else{
 // Gửi thất bại
}

SendToAdapterMqtt

Gửi bản tin phản hồi tới MQTT broker mà adapter kết nối tới, bản tin sẽ được convert sang định dạng bản tin của adapter (Hex/Json/Text) (có thể gọi trực tiếp trong màn Code Editor)

Adapter().SendToAdapterMqtt({adapterId: string, topic: string, message: string})
Phiên bản cũ
await Adapter().SendToAdapterMqtt({
  adapterId: "1e6d8794-7ecb-11ee-b962-0242ac120002",
  topic: "adapter/response", 
  message:"{\"message\":\"Hello\"}",
})
Phiên bản mới
let res = await Adapter().SendToAdapterMqtt({
  adapterId: "1e6d8794-7ecb-11ee-b962-0242ac120002",
  topic: "adapter/response", 
  message:"{\"message\":\"Hello\"}",
})
if (res.success){
 // Gửi thành công
}else{
 // Gửi thất bại
}

Last updated