Thiết bị

Tổng quan

  • Thiết bị (Device): là một thực thể ảo trên hệ thống đại diện cho thiết bị thật ở bên ngoài.

  • Mỗi thiết bị có ID để định danh trên hệ thống.

Tạo thiết bị

  • Từ tab Quản lí tổ chức -> Thiết bị -> click "+" để tạo thiết bị.

  • Điền tên thiết bị, chọn tổ chức, nhóm thuộc tổ chức, và key.

  • Click ✓ để lưu thiết bị.

Người dùng có thể nhập key là imei, serial,... của thiết bị thật để định danh, nếu bỏ trống mặc định key sẽ là ID của thiết bị trên hệ thống.

Trong mỗi dự án thì key chỉ được gán cho duy nhất một thiết bị.

Sửa thiết bị

  • Từ tab Quản lí tổ chức -> Thiết bị -> Chọn thiết bị cần sửa -> Click chọn "Sửa thiết bị".

  • Sửa tên, tổ chức, nhóm hoặc key.

  • Click ✓ để lưu thiết bị.

Xem thuộc tính

Từ tab Quản lí tổ chức -> Thiết bị -> Chọn thiết bị -> Click chọn "Xem chi tiết".

Xóa thiết bị

Từ tab Quản lí tổ chức -> Thiết bị -> Chọn thiết bị -> Click chọn "Xóa thiết bị".

Last updated