Device

Function

IdentifyInfoByKey

Kiểm tra thiết bị với key tương ứng có tồn tại trong dự án hay không. Trả về DeviceInfo

Device().IdentifyInfoByKey({key: string})
Ví dụ
try {
 let data = await Device().IdentifyInfoByKey({ key: '0000000'});
 let deviceInfo = data.toObject();
} catch (any) {
//handle error not found device
};

IdentifyInfoByKeyWithAd

Kiểm tra thiết bị với thông tin key, projectId có tồn tại hay không. Trả về DeviceInfo

Device().IdentifyInfoByKeyWithAd({key: string, projectId: string})
Ví dụ
try {
 let data = await Device().IdentifyInfoByKeyWithAd({ key: '0000000', projectId: 'c53f1597-d04a-470f-9f76-3c40a11e43b2'});
 let deviceInfo = data.toObject();
} catch (any) {
 //handle error not found device
};

CreateDevice

Tạo thiết bị với các thông tin tương ứng, trường name bắt buộc, còn lại có thể để trống. Nếu tìm thấy trả về DeviceInfo, nếu không Throw Exception

Device().CreateDevice({name: string, key: string, templateId: string, orgId: string, groupId: string})

Có thể dùng trường key để lưu định danh thiết bị (imei, serial,...)

Ví dụ
let createDevice = await Device().CreateDevice({ name: 'new_device', key: '00000');
let deviceInfo= createDevice.toObject();
return deviceInfo;

IdentifyInfo

Tìm thiết bị với id tương ứng. Nếu tìm thấy trả về DeviceInfo, nếu không Throw Exception

Device().IdentifyInfo({id: string})
Ví dụ
let res = await Device().IdentifyInfo({id: 'c53f1597-d04a-470f-9f76-3c40a11e43b2'})
deviceInfo = res.toObject();
return deviceInfo;

Type

DeviceInfo

{
  id: string,
  name: string,
  owner: string,
  group: string,
  groupname: string,
  type: string,
  typename: string,
  status: string,
  metadata: Uint8Array | string,
  variablesList: Array<string>,
  orgid: string,
  orgname: string,
  createby: string,
  projectid: string,
  templateid: string,
  key: string,
  thingid: string,
  handlemsgsvc: string,
  additionalinfo: Uint8Array | string,
}

Last updated