UDP

Tham khảo cách sử dụng của Adapter TCP.

Tham khảo giải pháp mẫu Tích hợp đồng hồ nước thông minh.

Last updated