Provision Device

Mô tả trường hợp sử dụng

Với tư cách là nhà sản xuất thiết bị hoặc nhà phát triển firmware, tôi muốn các thiết bị của mình tự động được tạo trong Innoway. Trong quá trình cung tạo tự động, thiết bị có thể tạo thông tin xác thực (token) hoặc yêu cầu máy chủ cung cấp thông tin xác thực duy nhất cho thiết bị.

Mô tả cách hoạt động

Thiết bị có thể gửi Provision Request đến Innoway. Provision Request luôn chứa provisionKey, provisionSecret. Ngoài ra Provision Request còn có thể chứa thông tin như deviceName, deviceKey do thiết bị tùy chọn. Nếu những thông tin đăng nhập đó không có, Innoway sẽ tạo một thiết bị ảo và token trả về cho thiết bị.

Ví dụ Provision Request:

{
  "provision_key": "hHT0d5BId6azReT94Xwk",
  "provision_secret": "6hbFSRcigdKKjhsSO713",
  "device_name": "test 111",
  "device_key": "provision_1"
}

Ví dụ Provision Response:

{
  "device_id": "bb56e5d7-96bc-4339-8780-6ebb67e5ac44",
  "status": "SUCCESS",
  "token": "zD8zxMrMaRVnhZhiGEVuRw2jid3oW721"
}

Provision Device APIs

Để thực hiện Provision Device, trước tiên người dùng tạo mẫu thiết bị (Templates)

Chọn Đám mây -> Mẫu thiết bị -> Nhấn "+" để tạo

Sau khi tạo thành công mẫu thiết bị người dùng sẽ có được ProvisionKey và ProvisionSecret

Sau đó sử dụng ProvisionKey và ProvisionSecret để thực hiện Provisioning. Tham khảo các giao thức hỗ trợ

Last updated