Quản lí tổ chức

Sơ lược về Dự án và các thành phần có trong dự án.

Các khái niệm

Người dùng đăng kí tài khoản sẽ có vai trò là một Tenant User (User Admin).

Dự án (Project) được coi như một Workspace được quản lý duy nhất bởi Tenant User.

Trong Project sẽ có các thành phần sau:

  • Tổ chức (Organization) được coi như là một Workspace con chứa tất cả các thành phần khác và có thể có nhiều cấp độ, thành phần.

  • Thiết bị (Device) là bản sao thiết bị thực ở trên Platform, có Device ID như mã định danh để phân biệt trên Platform.

  • Người dùng (User) là thực thể đại diện cho người sử dụng trên Platform, có User ID như mã định để phân biệt trên Platform.

  • Vai trò (Role) là bộ các quyền hạn của người sử dụng tới các thành phần khác trên Platform.

  • Nhóm (Group) là tập hợp nhiều thành phần cùng chủng loại (Device, User, Organization,...).

  • Sự kiện (Event) là một bộ quan sát thuộc tính thiết bị và tự động hành động (gửi Email, SMS, bản tin MQTT).

Quan hệ giữa các tài nguyên

Trong ví dụ trên, trong một dự án (Project) có 2 tổ chức là Org user 1Org user 2, trong mỗi tổ chức sẽ có một người dùng con là user 1 user 2. Người dùng Tenant (Admin User) tạo các vai trò (Role) với quyền hạn cụ thể với các tài nguyên và gán các vai trò cho người dùng cuối (End User).

Trong tổ chức Org user 1 sẽ có các tổ chức con là home 2home 1 tương ứng với nhà, room tương ứng với phòng thuộc home 1, ngoài ra còn có nhóm Home group để nhóm lại các tổ chức home 1 home 2. Trong các tổ chức con sẽ có các thiết bị (devices) và sự kiện (events).

Tương tự trong tổ chức Org user 2 sẽ có các tổ chức con, các thiết bị và sự kiện và nhóm LED group nhóm các thiết bị led với nhau.

Last updated