Hướng dẫn kết nối tới MQTT Broker của nền tảng

Bắt đầu kết nối

Người dùng cần chuẩn bị những thông tin sau:

  • Token: là password sử dụng cho bảo mật của MQTT

  • Device ID (tùy chọn): là mã định danh của thiết bị trên Innoway

Lấy Token

Để lấy Token, người dùng nhấn vào mục tài khoản -> Copy token thiết bị

Thực hiện kết nối

Sau khi lấy token thành công, người dùng có thể kết nối tới nền tảng với password là token vừa lấy được

Định dạng topic broker của nền tảng

Các topic hệ thống của nền tảng có định dạng messages/{{device_id}}/{{subtopic}}, để thực hiện publish, subscribe với các topic này người dùng phải là sở hữu thiết bị với id là {{device_id}}

Thực hiện Publish/Subscribe

Sau khi kết nối thành công, người dùng có thể thực hiện Publish/Subscribe

  • Subscribe: Người dùng có thể subscribe để nhận bản tin từ các topic (Trừ topic "#" và các topic hệ thống thì người dùng phải là chủ sở hữu thiết bị)

  • Publish: Người dùng có thể publish bản tin vào topic tùy chọn (Đối với topic hệ thống người dùng phải là chủ sở hữu thiết bị)

Để thực hiện tạo mới thiết bị và lấy mật khẩu kết nối MQTT tự động, tham khảo tính năng Provision Device.

Nếu người dùng đã kết nối thiết bị với broker MQTT khác và muốn lấy dữ liệu về nền tảng, tham khảo Adapter MQTT

Last updated