Người dùng

Tổng quan

  • Người dùng (User) là thực thể đại diện cho người dùng cuối (End User) trong dự án, có User ID như mã định để phân biệt trên Platform.

  • Mỗi dự án có thể có nhiều người dùng cuối (End User).

Tạo người dùng

  • Chọn tab Cloud -> Quản lí tổ chức -> Người dùng, click nút "+" để tạo mới người dùng.

  • Nhập các thông tin của người dùng muốn tạo.

  • Click nút ✓ để lưu người dùng.

Last updated