Release Note

Ngày 25/04

 • Thay đổi kết quả trả về của SDK phần quản lí nghiệp vụ (Devices, Attributes, Adapter).

{
 "data": {},         // Dữ liệu trả về (nếu có)
 "message": "Success",  
 "success": true/false    // true - Thành công, false - Thất bại
}

Chi tiết xem Release New SDK

Last updated