REST API

Để sử dụng REST API của nền tảng, người dùng cần thực hiện đăng nhập

Đăng nhập

POST https://api.innoway.vn/api/login

Sử dụng để lấy token cho việc gọi các API khác (Bearer + token VD: Bearer ZvsJ2gnTDqGRblxgr3ow8cwagZpthSkQ)

Request Body

NameTypeDescription

idenifier*

String

Email, số điện thoại

password*

String

Mật khẩu

Sử dụng Token để gọi các API khác:

Thêm trường Authorization trong Headers với giá trị là “Bearer ” + “token”

{
  "token": "QyZLZYLXVXkLBrmQ8zuXUeNHVux4PjmQ",
  "expired_at": 1699019463,
  "device_token": "CJ63MbZGZEM3fnH96beqzePSB0FY2qCh",
  "is_admin": true,
  "user_id": "e2ca7648-d385-4d89-af1c-035d9d928fe0",
  "email": "test@gmail.com",
  "system_role": "TENANT",
  "refresh_token": "GuEHVa3fcyeAw0FYwDi4EkJNbG3UnmkDE7DMuTD7"
}

Chi tiết về các API của nền tảng, tham khảo Innoway REST API.

Last updated