HTTP Device API

Provision Device

Vui lòng xem bài viết tương ứng để biết thêm thông tin về tính năng Provision Device.

Để bắt đầu Provision Device, gửi POST request tới URL sau:

http(s)://api.innoway.vn/api/provision

Đinh dạng bản tin gửi đi:

{
  "device_name": "DEVICE_NAME", //required
  "device_key": "DEVICE_KEY", //optional
  "provision_key": "u7piawkboq8v32dmcmpp", //required
  "provision_secret": "jpmwdn8ptlswmf4m29bw" //required
}

Nếu thành công, bản tin trả về sẽ có dạng:

{
  "device_id": "bb56e5d7-96bc-4339-8780-6ebb67e5ac44",
  "status": "SUCCESS",
  "token": "zD8zxMrMaRVnhZhiGEVuRw2jid3oW721"
}

Last updated