MQTT Device API

Bắt đầu kết nối

Người dùng cần chuẩn bị những thông tin sau:

  • Token: là password sử dụng cho bảo mật TLS của MQTT

  • Device ID: là mã định danh của thiết bị trên Innoway

Lấy Token

Để lấy Token, người dùng tạo thiết bị mới, bấm và chọn Sao chép Token

Thiết lập thiết bị gửi bản tin

Sau đó, thiết lập cho thiết bị gửi bản tin MQTT với thông tin sau:

topic

subTopic được sử dụng cho Flow Engine theo bài toán của người dùng

payload

Nội dung nhận Strings/JSON/XML/Characters

url

mqtt.innoway.vn

IP mặc định của Broker Innoway

username

Có thể sử dụng bất kỳ Username nào

password

{{token}}

Người dùng có thể gửi bản tin JSON vào subTopic attribute để xem ngay ở trên hệ thống.

Attributes API

Người dùng có thể gửi bản tin JSON vào subTopic attribute để xem ngay ở trên hệ thống

Người dùng có thể vào trong màn hình Danh sách thuộc tính của thiết bị để xem thông tin thiết bị đã gửi với subTopic attribute và Payload JSON.

Provision Device

Vui lòng xem bài viết tương ứng để biết thêm thông tin về tính năng Provision Device.

Để bắt đầu Provision Device, gửi Provision Request tới topic sau:

/provision/request

Ngoài ra, cần thiết lập usernameprovision

Đinh dạng bản tin gửi đi:

{
  "device_name": "DEVICE_NAME", //required
  "device_key": "DEVICE_KEY", //optional
  "provision_key": "u7piawkboq8v32dmcmpp", //required
  "provision_secret": "jpmwdn8ptlswmf4m29bw" //required
}

Nếu thành công, bản tin trả về sẽ có dạng:

{
  "device_id": "bb56e5d7-96bc-4339-8780-6ebb67e5ac44",
  "status": "SUCCESS",
  "token": "zD8zxMrMaRVnhZhiGEVuRw2jid3oW721"
}

Sau khi provision thành công, thiết bị có thể lấy token để thực hiện kết nối MQTT tới nền tảng

Last updated