Innoway
Search
K

Điều khiển LED sử dụng Flow Engine

Tạo Flow xử lí

Ở thanh chức năng bên trái, bấm chọn Đám mây, sau đó ấn chọn Flow Engine
Ấn chọn dấu + bên phải để tạo mới một Flow Engine
Ấn chọn Import flow
Truy cập vào link: https://github.com/anwir1999/BTTH_HVBCVT và tải về file led_flow.json rồi sau đó đưa file vào Flow Engine
Trong từng node, tích chọn Debug Mode để xem log bản tin đi qua từng node
Chọn apply changes để lưu
Chọn sau đó chọn Make root flow để mặc định flow chính

Tạo thiết bị

  • Trên thanh công cụ, chọn Đám mây => Quản lý tổ chức => Thiết bị Từ => click "+" để tạo thiết bị.
  • Điền tên thiết bị, sau đó click ✓ để tạo thiết bị.

Lấy Token

Trên thanh công cụ, chọn Đám mây => Quản lý tổ chức => Thiết bị => chọn biểu tượng trên thiết bị cần lấy device ID => chọn Sao chép Token.

Cấu hình MQTT Client

Cấu hình MQTT Client kết nối tới MQTT broker tại địa chỉ mqtt.innoway.vn:1883, xem chi tiết tại đây
Cấu trúc bản tin điều khiển:
  • Topic: status
  • Payload: {“button”:0}
Cấu trúc bản tin gửi về thiết bị:
  • Topic: control
  • Payload: {“status”:” off”}
Khi gửi giá trị button = 0 thì topic ‘control’ sẽ nhận status = off
Khi gửi giá trị button = 1 thì topic ‘control’ sẽ nhận status = on
Vào tab events để xem lịch sử bản tin đi qua node