Innoway
Search
K

Flow Engine

Flow Engine Là Gì?

Flow Engine là một chương trình được sử dụng để các nhà phát triển tự thiết kế luồng xử dữ liệu của dự án. Có ba thành phần chính trong Flow:
  • Message - Là các gói dữ liệu được gửi đến Flow. Nó có thể là gói dữ liệu được chuyển tiếp từ Message của Device, từ các bộ Timer đã được cấu hình hoặc các Custom RESTful API mà các nhà phát triển tạo.
  • Node - Là khối thực thi chức năng chuyên biệt mỗi khi có Message truyền vào. Có nhiều loại Node phục vụ các nhóm chức năng khác nhau như Phân nhánh (Filter), Lấy dữ liệu (Enrichment), Biến đổi (Transformation).
  • Relation - các Node được gửi Message sang qua các Relation. Mỗi Relation đều có thẻ (Relation Type) mặc định có Success Failure, ngoài ra cũng có Node chuyên dụng sử dụng Relation Type đặt được tên.

Các trường hợp sử dụng

Với Flow Engine, nhà phát triển có thể:
  • Kiểm tra và xử lý bản tin mà thiết bị gửi lên trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
  • Tạo các thiết bị hoặc gọi các API của Platform để thao tác với (CRUD) các tài nguyên có trong dự án.
  • Tự tạo các bộ định thời để chạy các nghiệp vụ kiểm tra, thông báo.
  • Tự viết Custom RESTful API để các hệ thống Backend ngoài hoặc Frontend gọi tới lấy dữ liệu xử lý.
  • Gửi email hoặc gửi SMS thông báo sự cố hoặc sự kiện.
  • Gọi tới các hệ thống ngoài thông qua RESTful API hoặc SOAP API.

Bắt đầu sử dụng

Tham khảo giải pháp mẫu Điều khiển đèn LED